Home > Communiteit > Leefregel

Leefregel

voor de leden van de communiteit van het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg

(Goedgekeurd juni 1990, herzien juni 1996.)

Deze leefregel dient als leidraad voor de ontwikkeling van het Franciscaans Milieuproject en voor ons samenleven en als toetssteen voor nieuwe leden en activiteiten.

Inhoud

1. Uitgangspunten
2. Het Samenleven
3. Vormgeven aan onze spiritualiteit
4. Natuur en milieu
5. Structuur en financiŽn

1. Uitgangspunten

Wat ons verbindt

We gaan er vanuit dat wij als mensen en natuur in wezen met elkaar verbonden zijn. In ons leven en werken willen we die verbondenheid steeds verder ontdekken.

Inspiratie

Bij het concretiseren van onze levenshouding laten we ons inspireren door de leefwijze van Franciscus en Clara van Assisi. Hun spiritualiteit ervaren wij als een uitnodiging om steeds dieper onszelf te leren verstaan als deel van de schepping en daarnaar te handelen. Daarbij willen wij openstaan voor de wijsheid van verschillende religieuze tradities.

Aandacht

We willen leven en werken vanuit een houding van aandacht. We streven naar eenheid en samenhang in de activiteiten die we ontplooien.

Samenleven

We leven met meerdere mensen in een communiteit samen. We richten ons leven zo in dat er een goed evenwicht is tussen werk en bezinning, tijd voor ons samen en tijd voor onszelf.

Verbondenheid met de aarde

We geven uitdrukkelijk aandacht aan onze verbondenheid met de aarde door op een scheppingsvriendelijke manier te leven. We maken in ons leven ruimte voor het leren kennen en beleven van de natuur. De gerichtheid op natuur en milieu waarin wij ons als medeschepselen mogen ontplooien is voor ons een criterium voor onze activiteiten.

Vierende gemeenschap

We vormen een vierende gemeenschap, met elkaar en met mensen die zich in onze vorm van vieren herkennen. We gebruiken de maandelijkse vieringen en de grote feesten in het kerkelijk jaar om ons te bezinnen op de manier waarop wij in het leven staan.

Franciscaanse Beweging

We voelen ons als communiteit verbonden met franciscaanse mensen en gemeenschappen. We willen een oefenplaats zijn voor eigentijds Franciscaans gemeenschapsleven.

We willen de franciscaanse beweging meedragen en eraan bijdragen op het vlak van spiritualiteit en milieu.

We maken deel uit van de samenleving met haar vragen en noden. Daarbinnen willen wij een gemeenschap vormen waarin het goed is adem te halen en op adem te komen. Met onze leefwijze willen wij anderen inspireren en ondersteunen.

Top

2. Het samenleven

Leefstijl

Wij kiezen voor een milieuvriendelijke en eenvoudige leefstijl: we eten de groenten die het seizoen ons biedt uit onze eigen ecologisch bewerkte tuin; we eten geen vlees; we gebruiken zoveel mogelijk natuurvoedingsprodukten en natuurlijke materialen; we reizen zoveel mogelijk per fiets of openbaar vervoer.

We dragen gezamenlijk zorg voor een schoon en prettig huis.

De maaltijden en de pauzes tussen het werk zijn ontmoetingsmomenten voor communiteitsleden en gasten.

Zorg voor elkaar

In onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het project willen we elkaars kwaliteiten benutten en de taken zo verdelen dat ze in overeenstemming zijn met ieders draagkracht. We willen in ons samenleven respectvol omgaan met ieders aard en levensweg.

Communiteit

De communiteit wordt gevormd door de mensen die zich voor ťťn of meerdere jaren aan het project verbinden. De verbintenis die men aangaat wordt in een overeenkomst vastgelegd en jaarlijks in een viering bezegeld.

Relaties

Bij paren gaan we er vanuit dat beide partners op eigen motieven kiezen voor het project. Hoe hun relatie wordt ingebed in het leven van de communiteit is een punt van aandacht. Van de leden van de communiteit verwachten we dat zij hun relaties zodanig geregeld hebben dat zij vrij kunnen staan ten opzichte van de (andere) leden van de communiteit en van communiteitsgasten.

De verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen ligt uitdrukkelijk bij de ouder(s). De communiteit geeft de kinderen een plek in het gemeenschapsleven.

Begeleiding

Voor een gezonde ontwikkeling van de communiteit en voor het persoonlijke welbevinden van de leden doen we een beroep op begeleiding van buiten.

Gastvrijheid

Wij stellen ons huis open voor mensen die tijdelijk met ons mee willen leven: vrijwilligers, retraitegasten, vluchtelingen. Zij doen naar vermogen mee in het samenleven, -werken en huishouden van de communiteit. De communiteit zorgt ervoor dat gasten zich thuis voelen en maakt daarover onderling en met gasten de nodige afspraken.

Top

3. Vormgeven aan onze spiritualiteit

Meditatie

We openen en sluiten de dag met gezamenlijke meditaties, waarin lichaam en geest aandacht krijgen. De leden van de communiteit zijn beurtelings verantwoordelijk voor de voorbereiding en invulling van deze meditaties en hebben daarin ruimte voor hun eigen inbreng. We zoeken naar uitdrukkingsvormen van spiritualiteit die passen bij ons milieuproject en bij deze tijd. De werkdag sluiten we af met stille tijd.

Eigen bezinning en inspiratie

Wij laten ons inspireren door mensen die met ons meeleven, -werken en -vieren. Wij willen in ons leven uitdrukkelijk ruimte scheppen voor deze en andere vormen van bezinning en inspiratie, voor verdieping van onze spiritualiteit en voor het delen van ervaringen op dit gebied.

Communiteitsgesprek

Eťn maal per week komen we bij elkaar voor overleg en voor het maken van afspraken over zaken die de communiteit en het project betreffen. Regelmatig nemen we tijd om onze spiritualiteit met elkaar te delen en om met elkaar uit te wisselen over wat ons als communiteit bezighoudt en raakt.

Themaweekeinden

Iedere twee maanden nemen we een weekeinde de tijd voor een thema dat om aandacht vraagt en dat ons helpt bij onze verdieping als communiteit en als Franciscaans Milieuproject.

Het leven vieren

Iedere maand hebben we samen met mensen van buiten een viering waarin de spiritualiteit van het project tot uitdrukking komt. We besteden - ook samen met mensen van buiten - aandacht aan de grote feesten als Kerst, de Goede Week, Pasen, Franciscus, en aan andere gebeurtenissen die in ons leven belangrijk zijn. In onze manier van vieren is ruimte voor verschillende vormen van creativiteit.

Top

4. Natuur en milieu

Bos en moestuin

Onze zorg voor het milieu maken we zichtbaar in het ecologisch beheren en bewerken van bos en moestuin en in onze wijze van omgaan met de dieren. De moestuin en de kruidentuin zijn een oefenplaats voor onszelf en voor andere mensen die de aarde op ecologische wijze willen bewerken. Zij voorziet ons en onze gasten het hele jaar door van voedsel.

Milieu-oefenplaats

Wij willen een milieu-oefenplaats zijn binnen de franciscaanse beweging. Het beheer en het onderhoud van het landgoed levert voldoende werk op voor de leden van de communiteit en voor vrijwilligers die zich op meditatieve wijze bezig willen houden met de zorg voor moeder aarde.

Verbondenheid met de natuur

De communiteit wil haar verbondenheid met de natuur uitdrukking geven en delen met anderen in de vorm van een eigen programma-aanbod.

Milieuvriendelijk huishouden

We voeren een milieuvriendelijk huishouden. De zorg en de aandacht die deze manier van huishouden van ons vraagt is voor ons een oefening in een natuurlijke manier van leven en in dicht bij onszelf blijven.

Mens- en milieuvriendelijk ondernemen

De communiteit wil graag meedoen met initiatieven die uitgaan van mens- en milieuvriendelijk ondernemen. Deelname aan LETS (Local Economical Trade System) is een manier om aan dit streven vorm te geven.

Kleinschalig conferentieoord

Om het Franciscaans Milieuproject te kunnen financieren exploiteren we een kleinschalig conferentieoord. We bieden onze gasten verzorging en voorzieningen die in overeenstemming zijn met onze keuzes. De maaltijden bereiden we net als onze eigen maaltijden uit natuurvoedingsproducten en groenten en kruiden uit eigen tuin.

Top

5. Structuur en financiŽn

Tweedeling

Het Franciscaans Milieuproject is opgesplitst in een Vereniging (de communiteit) en een Stichting (het project).

De Vereniging heeft inkomsten uit werkzaamheden van de leden buitenshuis, uit onkostenvergoedingen voor dienstverlening aan de Stichting en uit eigen activiteiten. De Stichting heeft inkomsten uit projectaktiviteiten (exploitatie van het conferentieoord). De Vereniging en de Stichting zijn elk verantwoordelijk voor het opbrengen van 50% van de vaste financiŽle lasten.

Inkomsten communiteit

De communiteit is voor haar inkomsten en haar levensonderhoud afhankelijk van inkomsten uit werk buitenshuis. Het streven is om deze afhankelijkheid geleidelijk aan te verkleinen en waar mogelijk aan te vullen met inkomsten die verworven worden binnen het project.

Stoutenburg, 6 juni 1996

Terug       Top

guy dilweg; mei 2003 / herzien feb. 2007